معرفی کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در روند برگزاری دوره های گذشته کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، ابزارها، سیستم ها و رویکردهای نوین در حوزه های “کیفیت”، “مدیریت”، “اقتصاد” و تعامل میان آن ها، با متدولوژی های متعدد مورد شناخت و درک قرار گرفت که آثار قابل ردیابی نیز بر توسعه دانش مدیریت نوین در سازمان ها و برنامه ریزی های کلان ملی بر جای گذاشت.

اخبار کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

گالری عکس کنفرانس مدیریت کیفیت
  • کنفرانس مدیریت و کیفیت ۷-۴
  • کنفرانس مدیریت کیفیت۴
  • کنفرانس مدیریت و کیفیت ۴-۴
  • کنفرانس مدیریت کیفیت۳
  • لوح کیفیت
  • کنفرانس مدیریت و کیفیت ۹
  • کنفرانس مدیریت۸
  • کنفرانس مدیریت۹

حامیان معنوی کنفرانس مدیریت کیفیت