آقای Osama El-Meligy

۵

 

Osama El-Meligy، از کشور مصر

  • موسس و دبیر کل سابق انجمن کیفیت مصر
  • کارشناس برجسته بین المللی UNIDO (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل)، UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل)
  • عضو کارگروه تدوین راهبرد و برنامه ملی کیفیت مصر
  • عضو کارگروه ملی تدوین طرح ملی تایید صلاحیت
  • مشاور و مدرس شناخته شده سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی
  • مسئول کارگروه ترجمه عربی استانداردها به صورت همزمان در کمیته فنی ۱۷۶
  • عضو کمیته های فنی ۱۷۶ (مدیریت کیفیت) و ۲۰۷ (مدیریت زیست محیطی)
  • عضو شورای جهانی کیفیت، کمیته ملی کیفیت مصر، هیئت نشان کیفیت مصر

Related posts