اختصاص امتیاز ارتقا رتبه ویژه اعضای هیات علمی

اطلاعیه-۲

با اختصاص امتیاز ارتقا رتبه ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی مستند به بند ۷ جدول ۲ و بند۴،۵ و۱ جدول ۳ و بند۴،۷ و۱۲ جدول ۴ آئیین نامه ارتقای رتبه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و واحدهای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری موافقت گردید.

نامه مربوط به اختصاص دریافت مجوز امتیاز و گواهینامه های صادر آموزشی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت ایران توسط دبیرخانه کمیته علمی کنفرانس

 

 

Related posts