ارائه پیشنهاد کارگاه آموزشی

انجمن کیفیت2-6

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در نظر دارد به منظورتبادل تجربیات ارتقا سطح دانش تخصصی شرکت کنندگان اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محور های کنفرانس نماید. لذا از متخصصان دعوت به عمل می آید اهداف و مشخصات کارگاه آموزشی پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد کارگاه وارد نمایند و آن را از طریق سایت کنفرانس به آدرسwww.qmconf.com ارسال کنند. پیشنهادات واصله در کمیته برگزاری کنفرانس بررسی خواهد شد و نتیجه منعکس خواهد شد.

Related posts