خانم Eva Pernille Bjoerk

 

Eva Pernille Bjoerk، از کشور دانمارک

  • مشاور صاحب نام در عرصه کیفیت و اصول تولید ناب (LEAN)
  • عضو کمیته S-216 سازمان استاندارد دانمارک برای تدوین استانداردهای مدیریت کیفیت
  • عضو کمیته ۱۷۶ سازمان ایزو برای تدوین راهنمای ایزو ۹۰۰۲ – مدل تضمین کیفیت در تولید، نصب و خدمات رسانی.
  • ممیز رسمی و آزمونگر سرشناس مطالعات بهداشت عمومی و موارد مرتبط

Related posts