دبیرکمیته علمی: دکتر عباس سقایی

سقایی

دبیرکمیته علمی کنفرانس: دکتر عباس سقایی

عضو هیات موسس انجمن مدیریت کیفیت ایران، دانشیار مهندسی صنایع و عضو ارشد جامعه کیفیت امریکا (ASQ)