دبیر کمیته راهبردهای کیفیت: مهندس مسلم بیات

مدیریت کیفیت-بیات
مدیریت کیفیت-بیات

دبیر کمیته راهبردهای کیفیت: مهندس مسلم بیات (مدیرکل استاندارد تهران)