برگزاری سمیتئاتر در کنفرانس مدیریت کیفیت

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت با همکاری موسسه آموزشی پدیده تبار خالق سمیتئاتر در ایران، در راستای بالابردن کیفیت یادگیری در آموزش ،اقدام به تلفیق دانش تئوری، تجربی‌ و نمایشی نموده که در این اقدام دانش و مهارت های نوین توسط اساتید برجسته بصورت کاملاً کاربردی به همراه گروهی از بازیگران  حرفه ای تئاتر اجرا و نمایش دهد.

سمیتئاتر
سمیتئاتر

ایجاد مهارت های لازم به صورت نمایشی و بصری باعث بالارفتن گیرایی و کیفیت در استفاده ار فنون مربوطه و برخورداری از دانش های لازم در حوزه های تخصصی می باشد.

اجرای سمیتئاتر مدیریت کیفیت

برگزاری سمیتئاتر در کنفرانس مدیریت کیفیت شامل دو مجموعه میباشد:

سمیتئاتر اول: کیفیت از نگاه ذینفعان

سمیتئاتر دوم: کیفیت از نگاه مصرف کننده