فراخوان مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

فراخوان مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

  • مقاله ها باید حتی المقدور در زمینه عناوین کنفرانس باشند ولی نه محدود به آن ها.
  • مقاله های مبتنی بر مطالعات موردی و تجارت اثربخش در اولویت انتخاب قرار دارند.
  • مقاله باید بدیع، نوآورانه و در رابطه با مسایل مدیریتی و اقتصادی جامعه و نتیجه مدار باشند و نیز نباید قبلا منتشر شده و یا در همایش های دیگر ارائه شده باشند.
  • ارائه دهندگان چکیده گسترده مقالات خود را حداکثر در دو صفحه A4 به زبان انگلیسی یا فارسی با فرمت Word از طریق وب سایت کنفرانس مدیریت کیفیت تا تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
  • ذکر منابع دقیق و ماخذ مورد استفاده ضروری است.
  • فرمت مقالات ارائه شده Word می باشد.

محورهای ارائه مقالات در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت:

– کنترل فرآیند آماری
– طراحی آزمایش ها
– داده کاوی و کیفیت
– مهندسی آماری
– رویکرد های نوین حل مسئله
– قابلیت اطمینان
– مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
– اندازه شناسی و عدم قطعیت
– کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
– کیفیت در صنعت ساختمان
– کیفیت در بهداشت و درمان
– کیفیت در صنعت بیمه و بانکداری
– کیفیت در صنایع غذایی
– کیفیت در خدمات عمومی و دولتی
– کیفیت در آموزش
– کیفیت در زنجیره تامین و حمل و نقل
– کیفیت در اخلاق و مسائل اجتماعی
– خلاقیت و نوآوری
– روش های مهندسی هزینه و تولید ناب
– بهره وری و کیفیت
– رویکرد های بهبود کیفیت توسط طراحی
– مدیریت ریسک
– کیفیت و حقوق مصرف کنندگان
– موفقیت پایدار سازمان
– راهبرد ملی کیفیت
– استانداردسازی و کیفیت
– کیفیت و ایمنی
– کیفیت و رقابت پذیری پایدار

img