فراخوان پیشنهاد ارائه سخنرانی

کنفرانس کیفیت4

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در نظر دارد به منظور فراهم آوردن فضایی مناسب برای توسعه نگرش کاربردی مدیریت کیفیت و تبادل تجربیات و اندیشه ها ونیز تولید فکر از طریق نقد مسائل و موضوعات عینی فرصتی را فراهم آورد تا متخصصان و صاحب نظران در خلال برگزاری کنفرانس به بیان نظرات تحلیلی خود بپردازند .

اندیشمندان می توانند درخواست خود را از طریق فرم پیشنهاد ارائه سخنرانی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

Related posts