فرازهایی از قطعنامه اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت

فرازهایی از قطعنامه اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت

۱- نظر به ضرورت تغییر و تحول فراگیر مدیریت به سوی”مدیریت کیفیت” ، کنفرانس از دولت و کلیه مقامات اجرائی درخواست می نماید تسهیلات مورد نیاز در ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و اجرای سیستم های مدیریت را به نحو مؤثر و کارآ در زیر مجموعه های خود توصیه نمایند.

۲- نظر به لزوم همکاری دولت ، صنعت و دانشگاه در امر استقرار مدیریت کیفیت ، لازم است زمینه های آموزشی و تحقیقاتی نیروی انسانی و فنون و ابزارهای مدیریت کیفیت ، مورد توجه خاص قرار گرفته و این علوم به صورت کاربردی در برنامه های آموزش دانشگاهی گنجانده شود و به اجرا درآید.

۳- نظر به ترکیب جمعیت کشور ، به منظور پایه گذاری فرهنگ مدیریت کیفیت در نسل جوان ، لازم است کلیه دستگاههای مرتبط با آموزش و پرورش مفاهیم ، اصول و فرهنگ کیفیت را ، به نحو مناسب و مفید ، در کتب آموزشی پایه درج و به  طرق مختلف برای اشاعه آن همت گمارند.

۴- باتوجه به ضرورت حیاتی توسعه صادرات وارتقاء ، سهم جمهوری اسلامی ایران درتولیدوتجارت بین المللی ، لازم است صاحبان و متولیان شرکت هاو مؤسسات اعم از تولیدی وخدماتی در بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی ، به بازسازی نظام مدیریت ، در جهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان های خود بپردازد تا ضمن استفاده بهینه از منابع و بهره وری نیروی انسانی ، سهم خود را در بازارهای فشرده رقابتی بین المللی افزایش دهند.

۵- باتوجه ترکیب جمعیت کشور ، برای پایه گذاری فرهنگی لازم است کلیه دستگاههای مرتبط با آموزش و پرورش مفاهیم و اصول را به نحو متناسب و مفید در کتب آموزشی پایه و در سایر اشکال درج و ترویج نمایند.

۶- کنفرانس ضمن تاکید بر ضرورت استقرار سیستم های مدیریت کیفیت به نحو مؤثر وکارآ و هشدار نسبت به انحراف از اهداف اصولی با توجه به مسئولیت و نقش مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ضرورت حفظ اعتبار  سیستم های مدیریت کیفیت در جهت ایفای انتظارات و توسعه مستمر صادرات ، لازم است نظارت دقیق تر بر فعالیت های مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت انجام داده و در صورت لزوم راهنمایی و یا ممانعت بعمل آید.

۷- نظر به ضرورت تشکیل یک نهاد جامع و فراگیر در سطح ملی ، به منظور تمرکز ، هماهنگ نمودن و هدایت اجرایی کلیه فعالیت های زیر بنایی مربوط به مدیریت کیفیت ، کنفرانس ایجاد “جامعه کیفیت ایران” را تاکید و تا تشکیل هیئت مؤسسان جامعه، این امراساسی و ملی را پیگیری خواهد نمود

Related posts