فرم پیشنهاد سخنرانی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در نظر دارد به منظور فراهم آوردن فضایی مناسب برای توسعه نگرش کاربردی مدیریت کیفیت و تبادل تجربیات و اندیشه ها ونیز تولید فکر از طریق نقد مسائل و موضوعات عینی فرصتی را فراهم آورد تا متخصصان و صاحب نظران در خلال برگزاری کنفرانس به بیان نظرات تحلیلی خود بپردازند.

اندیشمندان می توانند درخواست خود را از طریق فرم ذیل به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

فرم پیشنهاد سخنرانی را تکمیل و به دبیرخانه کنفرانس ایمیل نمایید.