فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در نظر دارد به منظور تبادل تجربیات ارتقا سطح دانش تخصصی شرکت کنندگان اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با  محور های کنفرانس نماید. لذا از متخصصان دعوت به عمل می آید اهداف و مشخصات کارگاه آموزشی پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد کارگاه وارد نمایند و آن را از طریق سایت کنفرانس به آدرسwww.qmcof.com ارسال کنند. پیشنهادات واصله در کمیته برگزاری کنفرانس بررسی خواهد شد و نتیجه منعکس خواهد شد.

تاریخ های مهم:

    مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه آموزشی : ۹۴/۰۶/۲۰

    اعلام پذیرش : ۹۴/۰۶/۳۰

    تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی : ۱۶ و ۹۴/۰۸/۱۷

فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی را تکمیل و به info@qmconf.com  ایمیل نمایید.