فقدان نظام سنجش در دستگاههای اجرایی

جمشید انصاری

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشورگفت: ما به راحتی نمی توانیم ابزار سنجش و عملکرد را در دستگاههای اجرایی کشور مستقر کنیم.

جمشید انصاری در پنجمین همایش مدیریت کیفیت که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد ، گفت: ما باید با احساس ضرورت از پتانسیل انجمن کیفیت ایران استفاده کنیم و اساسنامه نظام های مدیریت جامع در حوزه ارائه خدمات را مستقر کنیم.

وی افزود: تشکل ها می توانند نقش موثری در تدوین و اجرای برنامه ها داشته باشند و ما باید از ظرفیت های تشکل های غیردولتی استفاده کنیم.

انصاری ادامه داد: برغم تلاش های صورت گرفته برای استقرار نظام مدیریت کیفیت چه در بنگاههای دولتی و چه در دستگاههای ارائه کننده خدمات چندان موفق نبودیم .

وی تاکید کرد: اگر به چالش هایی که در استقرار نظام کیفیت در دستگاههای دولتی توجه کنیم مسیر آینده همراه با موافقیت نخواهیم داشت.

انصاری تاکید کرد: ساختارها و دستگاههای دولتی ویژگی هایی دارند بطور مثال در دستگاههای دولتی به دلیل قوانین فرقی بین کارمند مشتری مدار با کارمند غیرمشتری مدار وجود ندارد و دست مدیران دستگاهها بسته است.

وی تاکید کرد: باید در دستگاههای اجرایی در برخی جاها هزینه ها را افزایش و در برخی جاها کاهش دهیم تا به نتایج دلخواه برسیم ما نمی توانیم حقوق کارکنان دولت را کم کنیم اما می توانیم ماموریت دستگاهها را کاهش دهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت : در دستگاههای دولتی ماموریت برای ما از کیفیت مهم تر است ما به راحتی از کیفیت می گذریم.

وی با اشاره به محدودیت زیاد نظام دولتی و دستگاههای اجرایی گفت: فقدان ابزار سنجش عملکرد یا سنجش کیفیت در دستگاههای اجرایی یکی از چالش های جدی ماست که در برخی مواقع در دستگاههای دولتی با مقاومت های جدی مواجه می شویم.

انصاری ادامه داد : کارکنان ما برای تحقق یک هدف ، آموزشی نمی بینند و تنها برای یک وظیفه آموزشی می بینند که اگر مدیریت چارچوب جدیدی مستقر کند با مشکل جدی مواجه می شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی استراتژیک در دستگاههای اجرایی در کشور وجود ندارد.

Related posts