معرفی کنفرانس

معرفی کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

در روند برگزاری دوره های گذشته کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، ابزارها، سیستم ها و رویکردهای نوین در حوزه های “کیفیت”، “مدیریت”، “اقتصاد” و تعامل میان آن ها، با متدولوژی های متعدد مورد شناخت و درک قرار گرفت که آثار قابل ردیابی نیز بر توسعه دانش مدیریت نوین در سازمان ها و برنامه ریزی های کلان ملی بر جای گذاشت.

پیام “کیفیت” مقایسه ای است که بر اساس قضاوت ها و مفروضات صورت می پذیرد و استانداردهای شناخته شده خود را دارد. شعار علم مدیریت و اقتصاد همانند سایر علوم “ایجاد زندگی بهتر” است. اما چگونه می توان زندگی بهتر را شناخت، در حالی که مفهوم بهتر چیست، بدتر کدام است را ندانیم؟ پاسخ این سوال در تعریف ماموریت و مسئولیت سازمان ها در رویارویی با مشکلات جامعه بسیار دشوار بوده و هست.

در اقتصاد نوین، تمرکز بر “بنگاه داری”، تنها راه کار موفق تجربه شده برای توسعه پایدار است. توسعه پایدار یک مفهوم جامع در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و فرهنگی است و میزان رشد متوازن این حوزه ها نشان از میزان توسعه پایدار در هر جامعه دارد و بنگاه ها ابزار ایجاد این توازن در جامعه هستند. بنگاه های اقتصادی محور تولید ارزش افزوده اند و آثار اجتماعی ، زیست محیطی و فرهنگی گسترده ای دارند. بدین منظور استانداردهای متعددی نیز در زمینه های: زیست محیطی، اجتماعی، منابع انسانی و … برای آن ها تدوین شده است.

در اقتصاد سنتی، موفقیت بنگاه ها تنها در مفهوم “بقا” تعریف می شود بدون آنکه در ایجاد توازن در جامعه مسئولیتی بر عهده آن ها باشد. اما در اقتصاد نوین با هدف توسعه پایدار، بنگاه ها، بستر و عاملین اصلی ایجاد این توازن هستند و لذا موفقیت اقتصادی جامعه در گرو موفقیت پایدار بنگاه ها است که با ایجاد توازن در جلب رضایت کلیه ذینفعان ایجاد می شود. بنابر این موفقیت پایدار عبارت از: موفقیت اقتصادی بنگاه با تمرکز بر جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان و رعایت احترام به جامعه و محیط زیست است که در مفهوم کیفیت زندگی متبلور می گردد.

موضوع محوری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت  “نهضت کیفیت – موفقیت پایدار – رقابت پذیری” می باشد.

روشن است که کیفیت زندگی در جامعه به توسعه اقتصادی آن جامعه وابسته است و توسعه اقتصادی در گرو موفقیت پایدار بنگاه هاییست که خود نیز وابسته به رقابت پذیری آن ها در بازارهای داخلی و بین المللی است. در این راستا است که مدیریت کیفیت در گستره ابزارها و سیستم ها برای تبیین این چگونگی ، موضوع محوری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت را “مدیریت کیفیت – موفقیت پایدار – رقابت پذیری” تعیین نموده است.