ارکان کنفرانس

رئیس کنفرانس:

مهندس نیره پیروزبخت

(رئیس سازمان ملی استاندارد ایران)

piruzbakht

دبیرکل کنفرانس:

مهندس فرزین انتصاریان

(رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران)

entesarian

 

دبیرکمیته علمی:

دکتر عباس سقایی

(عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات )

 

saghaee

دبیر کمیته تجربیات موفق:

مهندس فرشید شکرخدایی

(بنیانگذار شبکه بهینه کاوی و نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران)

 

shokrkhodaee

 

 

دبیر کمیته راهبردهای کیفیت:

مهندس مسلم بیات (مدیرکل استاندارد تهران)

bayat

 

رئیس دبیرخانه علمی:

دکتر جهانبخش سنجابی (رئیس پژوهشگاه استاندارد)

dr-sanjabi