دبیر کمیته تجربیات موفق: مهندس فرشید شکرخدایی

مهندس شکرخدایی
مهندس شکرخدایی

دبیر کمیته تجربیات موفق: مهندس فرشید شکرخدایی (بنیانگذار شبکه بهینه کاوی و نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران)