اولین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در ابان ماه ۱۳۷۷ با موضوع محوری “مبانی و مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر” در فضایی برگزار شد که هنوز در کشور ما مدیریت کیفیت واژه ای جدید به حساب می آمد. دستاورد این کنفرانس شناخت عمیق تر “مدیریت کیفیت” بعنوان راهکار حل معضلات مدیریتی روز کشور و جایگرینی مناسب برای مدیریت کلاسیک بر مبنای اصول تیلور بود.

قطعنامه کنفرانس اول