دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در آذرماه ۱۳۷۹ تحت عنوان “ مدیریت کیفیت و تحول نظام اداری و بخش خدمات” برگزار شد و شیوه جدید مدیریت را به بخش دولتی تعمیم داد. در قطعنامه پایانی کنفرانس به استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی بشدت تاکید گردید. این موضوع و پیگیری های بعدی دبیرخانه کنفرانس، خود موجب شد تا در خردادماه ۱۳۸۰ شورای عالی اداری مصوبه ای را مبنی بر لزوم استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی کشور، صادر کند.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته تخصصی ـ راهبردی نظام مدیریت کیفیت

قطعنامه کنفرانس دوم