سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت با هدف ایجاد پلی میان مدیریت و اقتصاد، با موضوع “مدیریت کیفیت، دروازه ورود به  اقتصاد جهانی” در آذرماه ۱۳۸۱ برگزار شد.

بزرگترین دستاورد این کنفرانس را می توان قطعنامه آن دانست که دارای بندهای متعددی بود که همگی می توانست بر روند تحول کشور از جهت توسعه اقتصادی با بسترهای مدیریتی، تاثیرگذار باشد. قطعنامه فوق در ۱۶ بند که برگرفته از نکات کارشناسی و حرفه ای بود توسط سخنرانان و کمیته علمی در کنفرانس سوم مطرح گردیده بود، تهیه شده و توسط جناب آقای دکتر ستاری فر؛ معاون محترم ریاست جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ارسال گردید و ایشان طی یادداشتی خطاب به آقای دکتر عارف؛ معاون اول محترم ریاست جمهور اعلام فرمودند که “لازم است بندهای قطعنامه کنفرانس مورد توجه و اهتمام دستگاه های ذیربط قرار گیرد”.

با این دستور وظیفه سنگینی بر عهده دبیرخانه کنفرانس قرار گرفت و مسئولیت پیگیری اجرای مفاد قطعنامه جنبه رسمی یافت.

قطعنامه کنفرانس سوم

ابلاغ ریاست جمهوری وقت مبنی بر تاکید اجرای بند های قطعنامه کنفرانس: