نشست های تخصصی کنفرانس مدیریت کیفیت

نشست های تخصصی با هدف تدوین راهبرد ملی کیفیت

با توجه به رویکرد کنفرانس مبنی بر نیل به سند راهبرد ملی کیفیت، برنامه ریزی برگزاری نشست های تخصصی در بخش و موضوعات متنوع با هدف دستیابی به راهکارهای مدیریت کیفیت انجام پذیرفت و با این هدف برای اولین بار نشست های تخصصی حقوقی و تقنینی در تکمیل سایر پنل های تخصصی در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت با حضور مطرح ترین کارشناسان ،متخصصین کیفیت و اساتید دانشگاهی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی اعم از داخلی و خارجی به شرح ذیل برگزار می گردد.

 • راهبردهای کیفیت در صنعت غذا
 • راهبردهای کیفیت در بخش اقتصاد سلامت
 • راهبردهای کیفیت در صادرات و واردات
 • راهبردهای کیفیت در صنعت حمل و نقل
 • راهبردهای کیفیت در زنجیره ارزش خودرو
 • راهبردهای کیفیت در بخش کشاورزی
 • راهبردهای کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • جایگاه اتاق بازرگانی و تشکل ها در توسعه کیفیت
 • راهبردهای کیفیت در بررسی نظام حمایت از حقوق مصرف کننده
 • راهبردهای کیفیت و رویکردهای نوین استاندارد سازی
 • تحلیل نقش مشاوران و ممیزان مدیریت و حسابرسان داخلی