PhD. Louise Bell

Bell

 Dr. Louise Bell، از کشور انگلستان

  • شریک ارشد شرکت مشاوره Peloton، صاحبنام در ارائه انواع خدمات مشاوره ای مرتبط با توسعه کیفیت در خدمات بهداشت و درمان
  • مشاور هیئت امنا در چندین شعبه از ۱۴ شعبه بیمارستان های Keogh در خصوص روش های بهبود کیفیت در حوزه های ذیل:
  • استقرار مقررات سلامت روانی برای انطباق با الزامات قانونی
  • تحلیل و تجربه آموزی از رویدادهای خطرناک و رویدادهای قابل پیشگیری
  • نهادینه سازی کیفیت در جهت بهبود خدمات رسانی
  • عضو کمیته فنی ۱۷۶ سازمان جهانی استاندارد (ISO)
  • عضو ارشد انستیتوی سلطنتی کیفیت انگلستان (CQI)

Related posts